Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w polsce prezentacja

Pobierz

Obecnie tzw. zanieczyszczenia sztuczne, które w przeciwieństwie do naturalnych, są spowodowane działalnością człowieka .Nadmierne zanieczyszczenie powietrza występuje na ponad 20% powierzchni kraju.. c. wytwarzanie odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.. pod kierunkiem Ewy Widz.. Praca w załączniku :) poleca85% .. Stwierdzono, że wzrastający poziom antropogennych zanieczyszczeń wpływa na fizjologię oraz morfologię organizmów, a w skrajnych przypadkach prowadzi do ich obumierania.Zanieczyszczenia środowiska mogą być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne (spowodowane działalnością człowieka), które następują w wyniku nie zamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub są następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń.Źródła zanieczyszczeń.. Formy ochrony przyrody: a. parki narodowe - w Polsce mamy 23 PN, ochronie podlega każdy element środowiska przyrodniczego (podręcznik str.76).. Zanieczyszczenie wód.. Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np.wulkany) lub sztuczne (antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej .Przekonanie o oczywistej szkodliwości zanieczyszczenia środowiska naturalne- ..

Zanieczyszczenie środowiska.

prowadzona w odniesieniu do środowiska przyrodniczego.. Rejon ten to zaledwie nieco ponad 2% powierzchni kraju, a koncentruje się tam do 25% emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego to nagła zmiana i negatywna, rażąca ingerencja w przyrodę.. Doszło do przekroczenia progu odporności ekosystemu wskutek długoletniego gromadzenia zanieczyszcze ń w środowisku górskim.. Spośród 65 miast w Polsce, które zostały przebadane, tylko 6 mieści się w normie.Plik Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce.pptx na koncie użytkownika werson2 • folder Prezentacje • Data dodania: 10 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.·W kraju na ochronę środowiska, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydaje się 62 dolary, podczas gdy w Szwajcarii 376 dolarów, a w Niemczech 308.. Zanieczyszczenie środowiska stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka .Globalne ocieplenie, będące częściowo wynikiem efektu cieplarnianego, a także "dziura ozonowa" i "kwaśne deszcze" to obecnie największe ogólnoświatowe zagrożenia dla środowiska naturalnego..

b. parki ...Zanieczyszczenia wód prezentacja poleca85% Biologia .

• Stale zwi ększaj ące si ę zanieczyszczenie powietrza (głównie zwi ązkami siarki, tlenkamiOCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Opracowała: Aneta Trojan Kl. IIA Negatywne zjawiska zachodzące w środowisku: Wyczerpywanie się zasobów naturalnych w wyniku ich niepohamowanej eksploatacji; Rosnące zanieczyszczenie wód, gleby i atmosfery spowodowane postępującą chemizacją środowiska; Wzrastająca ilość opadów; Niszczenie naturalnych środowisk, w tym lasów; Zmniejszenie .Opowiadam między innymi o kwaśnych deszczach i efekcie cieplarnianymZanieczyszczenie środowiska naturalnego Patrycja Kmieciak kl. 2j Patrycja Jurek kl. 2j.. Najczęstszą chorobą zawodową w 1990 roku było uszkodzenie słuchu, następnie pylica płuc i choroby narządu głosu.. Najbardziej zanieczyszczone jest województwo śląskie, z uwagi na duże zagęszczenie przemysłu.. Zwiększa się wtedy stężenie zanieczyszczenia powietrza.. Podstawa programowa.. W Polsce najwięcej zanieczyszczeń wytwarzanych jest w centrum i na południu, zwłaszcza na Górnym Śląsku, gdzie rozwinął się przemysł i mieszka dużo ludzi.Zanieczyszczenie środowiska w Polsce - rodzaje, przyczyny i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.. Polega onaPlik Zanieczyszczenia środowiska Prezentacja.pptx na koncie użytkownika chwialkowie • folder biologia • Data dodania: 27 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OCHRONA ŚRODOWISKA w Polsce..

STAN ŚRODOWISKA w Polsce DZIAŁANIA OCHRONNE w Polsce _____ STAN ŚRODOWISKA w polsce.

Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska przyrodniczego.• W roku 1978 nast ąpiła kl ęska ekologiczna borów górno reglowych w Górach Izerskich i Karkonoszach.. Zanieczyszczenie wód naturalnych i ich usuwanie Ogólna charakterystyka wód naturalnych Woda występująca w przyrodzie stanowi wodny roztwór substancji nieorganicznych i organicznych, jak również .Scenariusz lekcji geografii dla klasy VII Autor: Małgorzata Klepczyńska Temat: Lekcja powtórzeniowa - środowisko przyrodnicze Polski.. Bardzo istotny wpływ na stan całego środowiska przyrodniczego w tym zdrowie ludzkie ma hałas.Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka); następuje ono w wyniku niezamierzonej, lecz systematycznej działalności człowieka (antropopresji), polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko, lub też jest następstwem awarii .Raporty o stanie środowiska w Polsce.. W nieco mniej zamożnych państwach, jak na przykład Hiszpanii, ów wskaźnik sięga 105 dolarów i nawet świadomość, że w tym rankingu za Polską plasują się jeszcze inne kraje .prezentacje multimedialne Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie rozszerzonym, przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego "Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku" Taką definicję podano w Ustawie z dnia 31.01.1980r "O ochronie i .Źródło: Stan ochrony środowiska w woj. śląskim .Analizy statystyczne..

Wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrosła liczba zanieczyszczeń środowiska.

Przez blisko pół wieku "kwitła" u nas gospodarka socjalistyczna, w której wiodącą rolę odgrywał .Agata Mrówka kl. I TWET Ograniczenie emisji spalin Dziękuję za uwagę :) Źródła zanieczyszczeń Za zanieczyszczenia powietrza uznaje się wszelkiego rodzaju gazy, ciecze oraz ciała stałe zawarte w powietrzu, ale nienależące do jego naturalnych składników, lub też substancje zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie środowiska w Polsce.Oddziaływanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego na organizmy żywe jest znane od dawna, ale od ok. 30 lat badane są możliwości kwantyfikacji tych oddziaływań.. Hałas.. OCHRONA ŚRODOWISKA na Świecie, w Europie.. Przyczyną może być przedostanie się do atmosfery, gleby lub wody substancji szkodliwych bądź toksycznych, w ilościach przekraczających normy dopuszczalne i przewyższające możliwości absorbujące.W Polsce wyróżnia się 5 klas czystości wód - klasy I i II to wody czyste, klasa V wody najbardziej zanieczyszczone.. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce Degradacja gleb Zanieczyszczenie powietrza Degradacja gleb powodowana jest głównie przez: •oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych ze źródeł przemysłowych i motoryzacyjnych, •działalność górniczą, •składowanie odpadów,Ochrona środowiska i zanieczyszczenia - prezentacjaZanieczyszczenie powietrza w niekorzystny sposóboddziałuje takżena inne komponenty środowiska,w tym wody, gleby i roślinność,m.in.. Panuje wyż atmosferyczny, wiatr jest bardzo słaby, panują gęste mgły, a temperatura jest niska.. Zgodnie z art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn.. : w Sudetach, na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, na .ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Zanieczyszczenie powietrza to gazy, cząstki stałe i aerozole, które zmieniają naturalny skład powietrza atmosferycznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt