Wskaźnik gęstości sieci rzecznej

Pobierz

Małe wartości występują w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich, co wynika z istnieniaWśród czynników fizycznogeograficznych znaczenie mają: gęstość sieci rzecznej, spadki podłużne zlewni i cieków oraz litologia zlewni.. Najniższą gęstość sieci hydrografi cznej w Pieninach ma zlewnia p. Pienińskiego i wynosi ona tylko 1,71 km/km2.. W roku 1925 gęstość sieci rzecznej była mniejsza, wynosiła od 1,7-2,5 do 0,5- 1,0 km/km2.- najwyższy rząd cieków w zlewni: na podstawie klasyfikacji sieci rzecznej według Strahlera, [bezw.. ], D - średnia gęstość sieci rzecznej: /A, [km/km2], Rb - wskaźnik bifurkacji: wskaźnik liczby cieków: , [bezw.. Układy zaludnienia mogą powstawać w wyniku ukształtowania powierzchni ukształtowania powierzchni, gęstości sieci hydrologicznych, linii komunikacyjnych, więzi ekonomicznych, politycznych, kulturowych i społecznych.. W latach 90.. Elementy te wpływają na ilość wody infiltrującej do wód podziemnych oraz na prędkość spływu powierzchniowego.. Najwyższe wartości wskaźnika gęstości sieci kolejowej (przekraczające 10 km/100 km powierzchni) mają stosunkowo niewielkie powierzchniowo, ale dobrze rozwinięte gospodarczo kraje europejskie.. Duża jest charakterystyczna dla obszarów o wysokich i częstych opadach oraz nieprzepuszczalnych lub słabo .W omawianej zlewni gęstość sieci rzecznej wynosi 0,78 km·km-2..

], RL - wskaźnik długości cieków: , [bezw.

],Mimo stosunkowo gęstej sieci rzecznej długość odcinków żeglownych w Polsce wynosi tylko 3638 km (dla porównania w Niemczech jest ich 7500 km, a w niewielkiej Holandii ponad 5000 km).. Najwyższy wskaźnikWskaźnik gęstości sieci kolejowej na 100 km2 uległa zmniejszeniu z 8,7 km w 1980 r. do 7,5 km w 1995 roku, co dawało Polsce 7 miejsce w Europie.. XX wieku doszło do spadku długości linii kolejowych w kraju na skutek likwidacji nierentownych i mało opłacalnych tras.Do analizy wykorzystano takie parametry jak: gęstość sieci cieków, gęstość sieci drogowej, rozkład punktów łącznych obu sieci oraz długość cieków w odległości mniejszej niż 100 m od dróg.. Wyniki badań wykazały liczne występowanie punktów łącznych wynikające z dość dużej gęstości zarówno sieci drogowej, jak i .Gęstość sieci rzecznej - stosunek długości biegu rzeki do pola powierzchni obszaru (najczęściej 100 km²).. Gęstość sieci rzecznej - stosunek długości biegu rzeki do pola powierzchni obszaru .. Parametr ten jest zależny od cech klimatu, rzeźby terenu oraz przepuszczalności gleb i podłoża.. Duża jest charakterystyczna dla obszarów o wysokich i .Prace i Studia Geograficzne 2016, T.61.. O gęstości sieci rzecznej decyduje liczba oraz długość cieków.jest sieci rzecznej - wskaźnik powierzchni zlewni RA - określa się według wzoru: (1.2.21) gdzie: Ra-wskaźnik powierzchni zlewni, Ą-powierzchnia zlewni rzędu /, Ą+1 - powierzchnia zlewni rzędu/+1, M-najwyższy rząd cieku w zlewni; - wskaźnik częstości cieków Fu - iloraz łącznej liczby cieków różnego rzędu i powierzchni zlewni: F" = Y (1.2.22) gdzie:dorzeczach..

Dominowały obszary o gęstości 1,8-2,7 km/km.

7-26 Roman Cieśliński, Ewa Komkowska Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, 80-952 Gdańsk, ul.gęstości sieci rzecznej w Polsce omawia znaczenie jezior w Polsce •omawia funkcje sztucznych zbiorników w Polsce •charakteryzuje linię brzegową i typy •omawia formy ochrony Morza Bałtyckiego • analizuje zasoby wodne w regionie, w którym mieszka, na podstawie różnych źródeł informacjiKażdy etap rozwoju gospodarczego pozostawił trwały ślad we współczesnym świecie.. O gęstości sieci rzecznej decyduje liczba oraz długość cieków.. Ocen gęstości sieci rzecznej w skali regionalnej nie prowadzi się na podkładzie 1:25 000.Gęstość sieci rzecznej a także gęstość sieci dróg i kolei to wskaźniki bardzo praco-chłonne.. Zlewnia ma charakter typowo rolniczy, grunty orne zajmują powierzchnię równą 34,4 km2, co stanowi 72,8% powierzchni całej zlewni, wg wskaźników opracowanych przez [3] jest to poziom bardzo wysoki.gęstość sieci rzecznej; górny odcinek (bieg) rzeki; granica zlewni; gwałtowność wezbrania roztopowego; haloklina; homotermia; hydrogeochemia; hydrografia; hydrogram; hydrogram jednostkowy (UH) hydrogram syntetyczny (jednostkowy) hydrologia; hydrologia analityczna; hydrologia deterministyczna; hydrologia dynamiczna; hydrologia lądowa; hydrologia obszarów krasowychWskaźnik odpływu WSPÓŁCZYNNIKI - OBLICZENIA POŚREDNIE Gęstość sieci rzecznej Współczynnik szorstkości koryta Współczynnik redukcji bagiennej Współczynnik redukcji jeziornej Spadek średni koryta Łączna długość warstwic tereny wyżynne, cieki meandrujące, o częściowo nierównym dnie kępki, pastwiska, łąki, osiedlaPDF | On Sep 1, 2014, Grzebinoga Magdalena and others published WPŁYW STRUKTURY SIECI RZECZNEJ NA PARAMETRY WEZBRAŃ OKREŚLONE Z MODELU GUIH | Find, read and cite all the research you need on .Jako analizowane cechy diagnostyczne wybrano jako wskaźniki syntetyczne: gęstość dróg (km/km2), liczbę punktów łącznych sieci dróg i sieci cieków (szt.), długość dróg w odległości poniżej 100 m od cieków (m) oraz gęstość cieków (km/km2) jako wskaźnik prosty.Najmniejsza gęstość sieci rzecznej charakterystyczna jest dla terenów północnej części województwa śląskiego obejmującej Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, co jest związane z występowaniem na tym obszarze procesów krasowych w skałach węglanowych.gęstość sieci rzecznej - suma długości cieków wodnych na danym obszarze do powierzchni obszaru (jest zmienna w czasie, zależy od przepuszczalności podłoża i spadku terenu) wyznaczanie gęstości sieci rzecznej metodą Wilgata (?.

O gęstości sieci rzecznej decyduje liczba oraz długość cieków.

Główne szlaki śródlądowe wiodą u nas największymi rzekami - Wisłą, Odrą, Wartą, Notecią - oraz kanałami - Gliwickim, Bydgoskim.wskaźnika gęstości nawiązuje do budowy geologicznej podłoża.. O gęstości sieci rzecznej decyduje liczba oraz długość cieków.. Gęstość sieci rzecznej - stosunek długości biegu rzeki do pola powierzchni obszaru (najczęściej 100 km²).. Należy podkreślić, że z uwagi na rozmiar badań, w cytowanym opracowaniu obliczenia przeprowadzono na mapie w skali 1:500 000.. Parametr ten jest zależny od cech klimatu, rzeźby terenu oraz przepuszczalności gleb i podłoża.. )Dla obszaru Pienin obliczono gęstość sieci rzecznej na podstawie materiałów topografi cznych w skali 1: 10 000 i wyrażono w jednostkach kilometr długości cieków w zlewni na jeden kilometr powierzchni (km/km2).. Na przeciwległym biegunie rozwoju kolejnictwaGęstość sieci rzecznej w dorzeczu górnego Dniestru w roku 1855 wynosiła od 1,4-2,4 do 1,6-3,5 km/km2.. Parametr ten jest zależny od cech klimatu, rzeźby terenu oraz przepuszczalności gleb i podłoża..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt